Over

Deze site probeert zo objectief mogelijk informatie te geven over rampen in Nederland of met grote Nederlandse betrokkenheid sinds 1945. Het begrip ramp wordt hier uitgelegd als een grootschalig incident waarbij 10 of meer doden te betreuren vielen of een incident dat een zeer grote impact op de samenleving heeft gehad.
Dat is een arbitraire grens. Ook incidenten met minder slachtoffers zijn uiterste traumatisch geweest voor de betrokkenen en hebben levens, huis en haard verwoest. Ook voor die incidenten zou een objectieve informatieverstrekking van belang kunnen zijn voor de waarheidsvinding en traumaverwerking, maar vooralsnog ontbreekt het aan tijd om ook in die zaken grondig onderzoek te doen.

Dutch Disasters gebruikt het internet om belangeloos informatie te verspreiden die vrijelijk mag worden hergebruikt en aangevuld. Bronvermelding wordt wel op prijs gesteld.

De informatie op Dutch Disasters is – zoals veel data op internet – een “open source” en komt uit openbare bronnen die ook via andere kanalen kunnen worden teruggevonden. 
Dit wordt ook wel OSINT Open Source INTelligence genoemd.
Op iedere pagina zijn de gebruikte bronnen vermeld.
Mocht deze site materiaal bevatten waarvan de rechtmatige houder geen toestemming voor gebruik heeft gegeven of wil geven zal dat materiaal na de eerste kennisgeving direct verwijderd worden. 

De drijfveer voor Dutch Disasters is dat bij elke ramp veel informatie wordt verspreidt die feitelijk onjuist is. Daarom proberen we hier op 1 plek alle feitelijk juiste of meest waarschijnlijk juiste informatie te verzamelen. De feiten worden zo objectief mogelijk gebracht, maar kunnen onjuist of onvolledig zijn. De filosoof Descartes zei dat alles wat je ziet, voelt en hoort waar moet zijn. Bij ingrijpende gebeurtenissen heeft iedereen zijn eigen waarheid, waarvan het niet terecht is om die ter discussie te stellen. Anderzijds is het ‘ontmystificeren’ van zo’n ingrijpende gebeurtenis nodig om de geschiedschrijving zo objectief mogelijk te laten zijn. 

Rampen en grootschalige incidenten worden op deze site opgenomen wanneer ze hebben plaatsgevonden na mei 1945 en niet een gevolg zijn van directe oorlogshandelingen. 

Publicatie vindt plaats onder de Creative Commons licensie Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken v4.0 Internationaal (CC BY-NC-ND 4.0),
alsmede onder artikel 85 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Hans van der Kruijf 
Dutch Disasters en Zero Meridean, 2023 CC BY-NC-ND 4.0